ITAสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ITA สพป.เชียงใหม่ เขต 2
  •   Chiangmai Primary Education Service Area Office 2                   

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CME2  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   


    ข้อมูลพื้นฐาน  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


โครงสร้างหน่วยงาน
                 โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูลผู้บริหาร
                 แผนผังผู้บริหาร
                 ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
                 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตามที่กฎหมายกำหนด
แผนพัฒนาหน่วยงาน
                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2563-2565
                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
ข้อมูลการติดต่อ
                 ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.2560
                 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
                 3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
                 4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
                 5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
                 6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
                 7 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่1) พ.ศ.2547
                 8 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
                 9 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
                 10 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
                 11 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
                 12 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ2540
                 13 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
                 14 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
                 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 รายงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
                 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
                 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                 ประกาศคำสั่ง
                 ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
                 ประกาศรับสมัครงาน
                 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 ภาพข่าวโรงเรียน
                 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
                 เผยแพร่ผลงานนักเรียน
                 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
Q&A
                 ช่องทางถาม-ตอบ (Q&A)
                 คำถามที่ถามบ่อย
                 รายงานเรื่อง ช่องทางถาม-ตอบ(Q&A)
Social Network
                 Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 Youtube : สพป. เชียงใหม่ เขต 2
                 Twitter : สพป.เชียงใหม่ เขต 2
                 Tiktok : cme2_obec
                 รายงานช่องทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Network)


    การบริหารงาน   สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


แผนดำเนินงานประจำปี
                 แผนดำเนินงานประจำปี 2562
                 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
                 แผนดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
                 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
                 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน
                 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มกฏหมายและคดี
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
                 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
                 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                 ขั้นตอนการให้บริการ การนิเทศติดตาม
                 คู่มือการให้บริการ ให้คำปรึกษา ศน.
                 คู่มือเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมราชการ
                 คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
                 คู่มือมาตรฐานทางการบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 ผังการรับเรื่องร้องเรียน
                 ขั้นตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
                 ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
                 การขอสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7
                 การขอหนังสือรับรองรายบุคคล
                 การขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
                 การขอใช้อินเทอร์เน็ตในสำนักงาน
                 รายงานคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                 สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายไตรมาส
                 สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาส
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน 2561
                 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2561
                 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน 2562
                 รายงานความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563
                 ภาพ Infographic รายงานความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ปี 2563
E–Service
                 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office
                 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS
                 ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
                 ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง
                 บริการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                 ระบบสวัสดิการออนไลน์
                 ระบบคลังสื่อความรู้ KM บ้านแมงมุม
                 รายงานช่องทางรับบริการออนไลน์ (E – Service)


    การบริหารเงินงบประมาณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
                 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
                 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
                 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
                 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
                 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
                 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
                 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
                 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
                 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
                 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ล่าสุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โรงเรียน
                 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับ รร. และเขตพื้นที่ฯ
                 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ DLTV
                 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
                 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                 รายงาน การประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 2562
                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 2563
                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2561
                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2562
                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2563


    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
                 รายงานผลการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี61
                 รายงานผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารบุคคล การวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล สรรหา คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการเกลี่ยอัตรากำลัง
                 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 14)
                 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ว.4)
                 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว.19)
                 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว.26)
                 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                 หนังสือ กค.ศ.หลักเกณฑ์ครูผู้ช่วย ว14-2563
                 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลปี 61
                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี61
                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
                 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2563


    การส่งเสริมความโปร่งใส  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                 คู่มือรับเรื่องร้องเรียน
                 แนวปฎิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนและการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต
                 รายงาน ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
                 รายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2561
                 รายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2562
                 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                 แบบแสดงความคิดเห็น Google from
                 รายงานเรื่อง ช่องทางแสดงความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                 การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 1
                 รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปี 2562
                 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เปิดการมีส่วนร่วมระดมความคิดตั้งศูนย์ประชุมทางไกล
                 การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2
                 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล 2563
                 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

การป้องกันการทุจริต


    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 3 ภาษา ปี 2561
                 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2 ภาษา ปี 2562
                 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2 ภาษา ปี 2563
                 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2 ภาษา ปี 2564
                 รายงานเรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Kick Offโครงการสำนักงานเขตสุจริต ปี 62
                 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนมาตรการความโปร่งใส
                 ประชุมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการความโปร่งใส
                 รายงานเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
                 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
                 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง และขอเบิกเงินน่ำมันเชื้อเพลิง
                 ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ 1
                 ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ 2
                 ประชุมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการความโปร่งใส 2562
                 ประชุมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการความโปร่งใส 2563
                 รายงานการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                 ข้อตกลงปฏิบัติงาน
                 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                 สร้างเครือข่ายสุจริตแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                 โครงการเขตสุจริต 2563
                 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                 รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
                 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
                 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
                 แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
                 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562
                 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
                 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561
                 แบบสรุปโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 2562
                 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขต สุจริต 2562
                 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563


    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ปีงบประมาณ 2562
                 รายงานมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
                 ประมวลประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปี 2564
                 ประกาศมาตรการกลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(งานประกวด คัดเลือก กิจกรรมต่างๆ)
                 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศ แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
                 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                 มาตรการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563
                 คู่มือการเตรียมความพร้อม ITA 2020
                 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA Online 2021) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
                 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ 159/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต)และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
                 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564


  Develop by::Wilailuck Thairaya    Chiangmai Primary Education Service Area Office 2 e_mail :: wilailuck@cme2.go.th