ITAสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ITA สพป.เชียงใหม่ เขต 2
  •   Chiangmai Primary Education Service Area Office 2                   

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CME2  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินการจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต


    ข้อมูลพื้นฐาน  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


1. โครงสร้างหน่วยงาน
               1.1  โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
               2.1  ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
               3.1  อำนาจหน้าที่
4. แผนพัฒนาหน่วยงาน
               4.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ข้อมูลการติดต่อ
               5.1  ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
               6.1  พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545
               6.2  พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
               6.3  พรบ.คุ้มครองเด็ก
               6.4  กฎระเบียบการศึกษาโดยครอบครัว
               6.5  พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540
               6.6  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ
               6.7  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
               6.8  คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
               6.9  ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
               6.10  พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
               6.11  คำสั่ง คสช. ที่ 19 2560
               6.12  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
               6.13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
               6.14  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
               6.15  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2545
               6.16  พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
               6.17  ว8 ปี2562 หลักเกรฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
               6.18  ว 9 ปี 2562 -การให้ได้รับเงินเดือนของ ขรค
               6.19  ว 6 ปี 2562 -การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
               6.20  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน.....
               6.21  แนวปฏิบัติการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อฯ ได้รับเงินเดือน
               6.22  มอบอำนาจอนุมัติไปราชการ
               6.23  ระเบียบไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2552
               6.24  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
               6.25  สัญญาลาศึกษาต่อ
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
               7.1  ข่าวประชาสัมพันธ์
               7.2  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8. Q&A
               8.1  Q&A
               8.2  ระบบ สอบถาม ชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
9. Social Network
               9.1  facebook
               9.2  Youtube
               9.3  Line Official


    การบริหารงาน   สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


10. แผนดำเนินงานประจำปี
               10.1  แผนดำเนินงานประจำปี 2562
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส
               11.1  การกำกับติดตาม ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
               12.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
               12.2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
               13.1  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ
               13.2  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
               13.3  คูู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
               13.4  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
               13.5  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
               13.6  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
               13.7  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               13.8  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
               13.9  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน
               13.10  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล กลุ่มกฏหมายและคดี
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
               14.1  การขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
               14.2  การขอสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7
               14.3  ขั้นตอนการขอใช้อินเทอร์เน็ตในสำนักงานเขต
               14.4  ขั้นตอนการให้บริการ การนิเทศติดตาม
               14.5  คู่มือการให้บริการ ให้คำปรึกษา ศน.
               14.6  ผังการรับเรื่องร้องเรียน
               14.7  คู่มือเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมราชการ
               14.8  การออกใบรับรองบุคคล
               14.9  ขั้นตอนการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 1
               14.10  ขั้นตอนการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
               15.1  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
               16.1  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน
               16.2  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
17. E–Service
               17.1  E-Office
               17.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS
               17.3  ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
               17.4  สวัสดิการออนไลน์


    การบริหารเงินงบประมาณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
               18.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
               19.1  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562
               19.2  คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
               20.1  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
               21.1  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โรงเรียน
               21.2  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำหรับ รร. และเขตพื้นที่ฯ
               21.3  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ DLTV
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
               22.1  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
               23.1  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
               24.1  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2561


    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


25. นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล
               25.1  นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
               26.1  การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
               26.2  รายงานผลการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
               26.3  รายงานผลการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี61
               26.4  รายงานผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
               27.1  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
               27.2  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 14)
               27.3  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ว.4)
               27.4  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว.19)
               27.5  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว.26)
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
               28.1  กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลปี 61
               28.2  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี61
               28.3  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
               28.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานผลการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


    การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


29. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
               29.1  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
               30.1  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
               31.1  รายงานข้อมูลเรื่องการร้องเรียนทุจริต
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
               32.1  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               33.1  การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
               33.2  รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปี 2562
               33.3  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เปิดการมีส่วนร่วมระดมความคิดตั้งศูนย์ประชุมทางไกล

การป้องกันการทุจริต


    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
               34.1  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 3 ภาษาปี 2561
               34.2  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2 ภาษา ปี 2562
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
               35.1  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Kick Offโครงการสำนักงานเขตสุจริต ปี 62
               35.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนมาตรการความโปร่งใส
               35.3  ประชุมทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการความโปร่งใส
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
               36.1  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
               37.1  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
               37.2  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
               37.3  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง และขอเบิกเงินน่ำมันเชื้อเพลิง
               37.4  ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ 1
               37.5  ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
               38.1  ข้อตกลงปฏิบัติงาน
               38.2  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
               38.3  กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
               38.4  สร้างเครือข่ายสุจริตแลกเปลี่ยนเรียนรู้
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
               39.1  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
40. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
               40.1  รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
               41.1  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561


    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   สพป.เชียงใหม่ เขต 2
Chiangmai Primary Education Service Area Office 2


42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
               42.1  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
               43.1  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 1
               43.2  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 2
               43.3  มาตรการเปิดโอกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
               44.1  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
               45.1  ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
               46.1  มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
               47.1  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
               48.1  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


  Develop by::Wilailuck Thairaya    Chiangmai Primary Education Service Area Office 2 e_mail :: wilailuck@cme2.go.th